நடிகர் கார்த்தி தனது உ யிர் நண் பனுக்கு இப்படி ஒரு சர்ப் ரைஸ் கி ப்ட் கொடு த்துள்ளாரா..?? அட…

த மிழ்   தி ரைப்படத் துறையில்   அன் றைய   கா லகட்ட ங்களில்   முன் னணி   நடிகராக வலம் வந்தவர் தான் நடிகர் சிவகுமார்.  தனது   வித்தியா சமான   ந டிப்பா லும்  அழ கிய   தோற்ற த்தாலும்   ம க்கள்   மத்தி யில்   மி குந்த   வரவே ற்பை   பெற்றிரு…

நகை ச்சு வை நடி கர் கவுண் ட மணி யின் மு ழு சொ த்து மதி ப்பு எவ் வ ளவு தெரி யு மா ..?? அடே ங்கப் பா ,…

தமிழ் சினிமா  உலகில் கா மெடி நடிகர் க ளுக்கு  எப்போ தும் ஒரு தனி அ ங்கீகாரம்  உண்டு .அந்த வகை யில் பழம்பெரும் நடி கரான நாகேஷ் அவர்களை தொடர்ந்து  தற்போ து இருக் கும் யோகிபா பு வரை  பல நகைச்சுவை நடிகர்களை  கூறலாம் .அந்த  வரிசையில்  ஒருவர்…

வடிவுக்கரசி சி னிமா வை விட் டு வி லக இ ந்த பிரப லம் தா ன் கா ரண மா?..அட இவ ரா இப் படி ஒரு வே லை யை…

முன்னணி நடிகைகள் பலர் தற்போது வயதாகி சின்னத்திரை சீரியல்களி ல் அம்மா பாட்டி கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்கள். அந்தவகையில் குணச்சித்திர கதாபத்திரத்தில் தற்போது வரை சினிமாவிலும் சீரியலிலும் நடித்து வருபவர் நடிகை வடிவுக்கரசி.80, 90களில்…

199 5ல் வா ங் கிய மா வு பா க் கெட்..!! உண வை சமை த் து சாப் பி ட்ட வ ருக்கு என் ன நட ந் தது தெ ரியு…

1995ம் ஆண்டு வா ங்கிய மாவு பாக்கெட்டை பயன்படுத்தி பெ ண் ஒருவர் உண வு தயாரித்து சாப்பிட் ட சம் ப வம் நடந் துள் ள து.வெளிநா ட்டை சேர்ந்த பெ ண் ஒருவர் இந்த  லா க் டவுன் நேர த்தி ல் தன்னுடைய வீட் டை சுத்தம் செய்யும் முய ற்சியி ல் ஈடு பட்டு  வந்…

நடிகை ரே காவின் ம களை பா ர்த்துள்ளீ ர்களா..?? அட இ வருக்கு இ வ்வளவு பெரிய ம களா..!! இ ணைய…

அன்றைய காலகட்டங்களில் தென்னிந்திய தமிழ் சினிமாவில் தனது சிறப்பான நடிப்பால் மக்கள் மனதில் நீங்காத நடிகையாக திகழ்ந்தவர் நடிகை ரேகா இவர் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் போன்ற பல மொழித் திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் மேலும் இவர் அறிமுகப்படுத்திய…

மா நா டு படத் தி ல் நடி க்கு ம் வா ய்ப் பை தவ றவி ட்ட நடி கர் ஜெ ய் ..!! இத ற் கு இப்ப டி யொ ரு கா…

உ லகில் பிரபல  இயக்குனராக வும் நடிக ராகவும் திகழ்ந்து  வருபவர் வெ ங்கட்பிரபு அவர்கள். ஆரம்பத்தில் சிறு சிறு கதாபாத்தி ரங்களி ல் நடித்து வந்த இவர்  சென்னை 600028 என்ற படத்தின் மூலம்  இயக்குன ராக அறிமு கமானா ர் . இந்த படம் ம க்கள் மத்தியில்…

பல வருடங்களுக்கு முன்பு சீரியலின் நடித்துள்ள டிடி?..அட இந்த ஹிட் சீரியலில் தான்…

திவ்ய தர்ஷினி ஒரு   தொகு ப்பாளர்   ஆவார். இவர் விஜய் டிவியின்   செல்ல ப்பிள்ளை   என்றால் இவரை   க ண்  மூ டி   சொ ல்லலா ம். அந்த அளவிற்கு விஜய் டிவியின்   வள ர்ச்சி க்கா க   உழை த்து   உள்ள   தொகு ப்பாள ர்கள்  பட்டியலில் முதல் இடம் DD-க்கு…

நடிகர் ஹ ரீஷ் உ த்தமனின் ம னைவி யா ரென்று தெ ரியுமா..?? எ ன்னது இவரும் த மிழ் சி னிமாவில்…

தற்போதைய காலகட்டத்தில் தமிழ் சினிமாவில் ஏராளமான அறிமுக நடிகர்கள் நடித்து தனது சிறப்பான நடிப்பை வெளிக்காட்டி மக்கள் மத்தியில் பிரபல நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் ஹரீஷ் உத்தமன். இவர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் போன்ற பல மொழித் திரைப்படங்களிலும்…

செம் பரு த்தி சீரி யல் வில் லியி ன் மக னை பார் த்துள்ளீ ர் க ளா ..?? அ ட, இந் த பி ரப லம் தா ன் இவ…

தமிழில் தொ லை க்கா ட்சி தொ டர் கள் பல வரு டங் களா கவே ஒளிப ரப் பாகி வரு கிறது. மக்க ள் படங்க ளை பார்ப் பதை விட தொலைக்காட்சி தொடர்களை தான் தவறாமல் பார்த்து வரு கிறா ர்கள் . அதுமட்டு மல் லாம ல் குடும் பத்துப்  பெண்களி ன்  பொழுது போக் குக்காக…

நடிகர் க னல் க ண்ணனின் ம கனை பா ர்த்துள்ளீ ர்களா..?? அட இவருக்கு இ வ்வளவு பெ ரிய மக னா..!!…

தமிழ் சினிமா திரைப்படத்துறையில் பிரபல சண்டை பயிற்சி இயக்குனராக திரைப்பட நடிகராக திகழ்ந்து வருபவர் கனல் கண்ணன் இவர் ஆரம்ப காலங்களில் திரைப்படங்கள் சண்டை பயிற்சி இயக்குனராக பணியாற்றி வந்தார் இவர் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் இந்தி கன்னடம் போன்ற பல…