அஜித்து டன் வீர ம் பட த் தில் ந டித்த இ ந்த கு ழந் தை த ற்போ து எ ப்படி இ ருக் கிறார் தெ ரி…

யுவினா பார்த்தவி தி ரை ப்பட ங்கள் மற்றும் வி ளம்ப ரங்க ளில் தோன் றிய ஒரு இ ந்திய குழ ந்தை நடி கை ஆவார். ஏ.வி.எம் புரொ டக் ஷன்ஸ் தொலை க்காட்சி சீ ரி யலா ன உ ரவுகு கை கொ டு ப்போமில் கு ழ ந் தை நடி கையா க அ றி மு கமானா ர் ஒரு இ ளம் பெ ண் ணை சி…

நண்பன் படத்தில் நடித்த மில்லி மீட்டரா இவர்?… ப ய ங்க ரமாக ஸ்டைலில் வெளியிட்ட பு கைப்ப டத்தைப்…

தளபதி விஜய் நடித்த நண்பன் படத்தில் மில்லி மீற்றர் என்று நடித்தவரை தற்போது வரைக்கும் யாராலும் மறக்க முடியாது.நண்பன் படத்தில் சிறு கதாபாத்திரத்தில் நடித்த இவரின் உண்மையான பெயர் ரி ன்சன் சை மன். தற்போது இவர் ஆள் அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு…