மதுரை முத்துவிற்கு எத்தனை குழந்தைகள் தெரியுமா ?? முதல்முறையாக வெளிவந்த புகைப்படங்கள் இதோ !!

பிரபல தொலைக்காட்சியில் காமெடி ரியாலிட்டி ஷோவில் கலக்கியவர் மதுரை முத்து. சின்னத்திரையில் மிக முக்கியமான காமெடியனாக இருப்பவர் இவர். இவர், சின்ன கவிஞர், நகைச்சுவை சக்கரவர்த்தி உட்பட 25 விருதுகள் பெற்றுள்ளார். அவரது ஜோக்குகள் மக்கள் முகத்தில் சிரிப்பை கொண்டு வந்தது. ஆனால் அவரது வாழ்க்கை அத்தனை சுலபமானதாக இருக்கவில்லை. இவர் குக் வித் கோமாளி 2 நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டார், ஆனால் நிகழ்ச்சி போட்டியில் இருந்து அவர் எப்போதோ வெளியேறினார். ஆனால் அவ்வப்போது ஸ்பெஷல் வேடங்களில் நிகழ்ச்சியில் […]

Continue Reading

வி ளையா டிக் கொ ண்டிருந்த பி ரப ல சீ ரிய ல் ந டிகர் தி டீர் ம ரண ம்- ர சிக ர் கள், பி ரபல ங்கள் க டும் அ திர்ச் சி..!! சோ கத்தி ல் சின் னதி ரையுல கம்…!!

ம லையா ள சி னிமா சீ ரிய ல்க ளில் ந டித்து வ ருப வர் சப ரிநா த். 43 வ யதான இ வர் தன து ந ண்பர்களுட ன் பேட் மிண் டன் விளை யாடிக் கொ ண்டிருந்தி ருக் கிறார். தி டீரென அவ ருக்கு நெ ஞ்சில் வ லி வர த னி யார்  மரு த்துவ ம னை யில் அ னுமதி […]

Continue Reading

இ ற ப் ப த ற் கு மு ன் பு த னி மை யி ல் க ண் ணீ ர் வி ட் டு அ ழு த வ டிவே ல் பா லாஜி . . . தீ யா ய் ப ர வு ம் கா ணொளி கள் . . !

நடி க ர்   வ டி வே  ல்   பா லா ஜி   ம ர ண ம டை ந் த   நி லையி ல்   அ வ ர்   வெ  ளியி ட் ட   வீ  டி யோ  வை ர  லாகி   வ ரு கி ற து .   சி ன் ன த் தி ரை   ந டி கரா  ன   வ டி வேல்   பா லா  ஜி  […]

Continue Reading

சீ ச ன் 4-ல் கி ல் மா ந டிகை களுக்கு ஏ ற்ற ஹீ ரோவை இ றக்கிய பி க்பா ஸ்..! இ துக்கு லாம் ஒரு கொ டுப்ப னை வே ணும்..!!!

த மிழ் சி னிமா வில் எ ப்படி தி ரைப் படங் கள், சின் னத்தி ரை  தொடர்க ள் பிர பலமா கிக் கொ ண்டு வரு கிற தோ அ தே போ ல தா ன் பி க்பா ஸ் நி கழ்ச்சி  யும். க   டந்த மூ ன்று ஆ  ண்டுக ளாக வி ஜய் தொ லை க்கா ட்சி யில் ஒ ளிபர ப்பா கி கொ […]

Continue Reading

சீ ச ன் 4-ல் கி ல் மா ந டிகை களுக்கு ஏ ற்ற ஹீ ரோவை இ றக்கிய பி க்பா ஸ்..! இ துக்கு லாம் ஒரு கொ டுப்ப னை வே ணும்..!

த மிழ் சி னிமா வில் எ ப்படி தி ரைப் படங் கள், சின் னத்தி ரை  தொடர்க ள் பிர பலமா கிக் கொ ண்டு வரு கிற தோ அ தே போ ல தா ன் பி க்பா ஸ் நி கழ்ச்சி  யும். க   டந்த மூ ன்று ஆ  ண்டுக ளாக வி ஜய் தொ லை க்கா ட்சி யில் ஒ ளிபர ப்பா கி கொ […]

Continue Reading

சற் றுமு ன் உ டல் ந லக்கு றைவா ல் பி ரப ல கா மெ டி ந டிக ர் ம ரண ம்….! தொ டரு ம் தி ரையு லக சோ க ம்..!! சோ கத் தில் ர சிக ர்க ள்…!!

சி ன்ன த்தி ரை கா மெடி ந டிக ர் வடி வே ல் பா லாஜி  உ டல்ந லக் கு றை வா ல்  இன் று  கா லமா ன ச ம்ப வம் ர சிக ர் கள் ம த்தி யில் அ திர்ச் சியை ஏற் படு த்தி யுள்ள து. சின் னத்தி ரை நிக ழ்ச்சி களி ல் ஜொ லி த்து தன […]

Continue Reading

க வின் கா தலு க்கு மு ற் றுப் புள் ளி வை த்த ந டிகை லொ ஸ்லி யா..! பு கை ப்ப டத்து டன் வெ ளியி ட்ட பதி வு…!!

இ லங் கை யில் செ ய்தி வாசி  ப்பாள ராக இரு ந்த வர் நடி கை லா ஸ்லி யா. த மிழ் சி னி மாவி ல் இவ ர் கொ ண்ட ஆ ர்வ த்தின்  கார ண மாக ப ட வா ய்ப் பிற் காக பி க்  பா ஸ் சீ  சன் 3 இ ல் கல ந்து கொ ண்டா ர். பி க் […]

Continue Reading