கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியதால் விவேக் மாரடைப்பில் இறந்தாரா . ? வெளியான உண்மை தகவல் . ! அட பாவமே . !

Uncategorizedஇன்று காலையிலிருந்து நடிகர் விவேக் மா ர டை ப் பு கா ர ண மா க ம ரு த் து வ ம னை யி ல் தீ வி ர சி கி ச் சை யில் உ ள் ளா ர் எ ன் ற செ ய் தி யை க் கே ட் ட உ டனே தமிழ் திரை யு ல க மே அ தி ர் ந் து போய் இ ரு க்கும் இந்த நிலையில் விவேக்குக்கு கொ டு க் க ப் ப ட்டு வ ரு ம் சி கி ச் சை க ள் ப ற் றி வெ ளி வ ந்து கொ ண் டி ரு ந் த து.


தற்போது நடிகர் விவேக் அவர்களின் உ ட ல்நி லை பற்றி அ றி க் கை ஒ ன் றை வெளியிட்டுள்ளது எஸ்ஆர்எம் மருத் து வ மனை . அ ந் த அறி க் கை யி ல் நடிகர் விவேக் காலை 11 மணி அளவில் சு ய நி னை வு இல் லா த நி லை யி ல் ம ரு த் து வமனை க் கு அ வ ர து கு டு ம் ப த் தின ரா ல் அ ழை த் து வ ர ப் பட் டா ர்.உடனே அவ ச ர ப் பி ரிவி ற் கு அ வ ரை அ ழை த் து செ ன் று சிகி ச் சை தொ ட ங் கி னோ ம் அவருக்கு உடனடியாக ஆ ஞ் சியோ கி ரா ம் செ ய் து அ த னை தொ ட ர் ந் து ஆ ஞ்சி யோ பிளாஸ் டி செ ய்தோ ம் எ ன் று கூறியவர்கள்.

தற்பொழுது நடிகர் விவேக் ஆ ப த் தா ன நி லையி ல் தா ன் இ ருக் கி றார் . இது க டு மை யா ன க ரோ ன ரி நோ ய் க் கு றி . இத ற் கு த டு ப் பூ சி கா ரண மாக இ ல் லா ம ல் இரு க் க லா ம் இ ன் று அ ந் த அ றி க் கை யி ல் கூ றி யி ரு ந்த து .ஆனால் அவரது நிலை மிகவும் கவ லை க்கி டமா க வே இருக்கி ன்றது என்றும் 48 மணிநேரம் கழி க்க வேண்டும் என்று கூறிவந்த நி லையில் சி கிச் சை பல னின் றி இன் று கா லை உ யிரி ழந்து ள் ளது ஒட் டுமொ த்த மக் களை யும் அதி ர்ச்சி யில் ஆழ் த்தியுள் ளது.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *