“அவ னு க்கு பாய போ டு றே ,எ ன் னை கா ய போ டு றே”…!!!!! – க ள் ளக் கா த லை த ட் டி கே ட்ட க ணவனின் க தியை பா ருங்க..!!!

Uncategorized

த ன் னுடைய க ள் ள கா தல் வி வகா ரம் கண வருக்கு தெரி ந்ததா ல் அ தை தட் டிக் கேட்ட க ணவ ரை ,க ள்ள கா தலனோடு சேர் ந்துகொ ண்டு கொ லை செ ய்த ச ப வத் தால் அ ந்த ப குதி யில் ப ர ப ர ப் பு நில வுகி றது. டெ ஹ் ராடூ ன் மா வட்டத்தில் சே ர்ந் த ரி ஷிகே ஷ் தெஹ் ஸில் அம ர்ஜித் சாஹ் னி என்ற க ண வரும் சு னிதா எ ன்ற ம னை வியும் சந் தோ ஷமாக வாழ் ந் து வந் தனர் ,அப் போது அவ ர்கள் வா ழ்வில் மஹா டோ என் ற நப ர் குறு க்கே வந் ததால் பு யல் வீ  சிய து . சாஹ் னியின் ம னைவி சு னிதா வுக்கு க ண வ னை பி டிக் கா த தால், அ வ ரி ன் ந ண்பர் மஹா டோ வுடன் உ லாச மா க இ ரு க்க ஆ ர ம்பி த் தார் .


அவ ர்களின் கள் ள கா தல் வி வகா ரம் அ வரின் க ண வர் சாஹ் னிக்கு தெ ரிய வ ந்தது .இத னால் அ வர் தி ன மும் கு டி  வி ட்டு வந் து சுனி தா வை கள் ள கா தல னோ டு போ க வேண் டா மெ ன்றும் ,தன் னோ டு ம ட் டும் வா ழ வே ண் டு மெ ன் றும் க  ண்டி த்  த தால் , அவ ர் உ  றவு க்கு கூ ப்பிட போ தெல் லாம் அ வர் வ ர மறு த்துள்ளார் . இ தனா ல் க ம் கோ ப மு ற்ற அ வர் சு னி தா வை அ டித் துள் ளார்  .

இத னால் சு னிதா தன் னுடை ய க ள் ள கா தலன் ம ஹா டோவு டன் சே ர்ந் து க ண வரை கொ லை செய் ய மு டி வு செ ய்தார் .அவ ரின் ஆ லோச னைப்ப டி அவ ரின் க ண வரை அ ந்த காத லன் ம ற் றும் சி ல கூ ட்டா ளி கள் சே ர்ந்து கொ லை செய்  து வி ட்டு பி ணத் தை அங் குள்ள கோவி லின் அரு கே வீ வி ட்டு செ ன்று ள்ள னர் .

இ ந்த கொ லை பற் றி கேள் விப்பட்ட போ லி ஸார் அ  க ண வர் சா ஹ்னி யின் பி ண த்தை கைப் ப ற்றி வி சா ர ணை நடத் திய போது அவ ரின் ம னை வி சு னிதா, தன் னுடை ய க ணவ ரை க ள் ள காத ல னோ டு சே ர் ந்து கொ ன்ற வி ஷ யத் தை ஒ ப்பு க்கொ ண் டார் .இத னால் போ லி ஸா ர் அவ ரின் கா லன் ம ஹாடோ மற் றும் அவ ரின் கூ ட்டா ளிகள் சி ல பே     ரை  கை து செய் தனர்

அன்பு வாசகர்களே நீங்கள் எத்தனையோ தலங்களில் செய்திகளை படித்திருப்பீர்கள் ஆனால் நம்முடைய தளம் முழுக்க முழுக்க மாறுபட்ட ஒரு தளம் இங்கு காணொளியின் மூலமாக அனைத்து தகவல்களும் உங்களுக்கு சொல்லப்படும் படித்து அதை தெரிந்து கொள்வதை விட காணொளியின் மூலமாக காணுகின்ற ஒரு காட்சியை எளிமையாக நமக்கு புரிந்துவிடும் நம் மனதில் அது பதிந்துவிடும்

எனவே தான் நம்முடைய தளத்தில் அனைத்தும் காணொளி களாகவே இருக்கின்றன இங்கு சினிமா அரசியல் பொழுதுபோக்கு என்று அனைத்தும் உங்களுக்காக இருக்கிறது இதில் நீங்கள் ஏதாவது புதுமையாக பதிவிட வேண்டுமென்றால் தாராளமாக உங்களுடைய கருத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம்


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *