199 5ல் வா ங் கிய மா வு பா க் கெட்..!! உண வை சமை த் து சாப் பி ட்ட வ ருக்கு என் ன நட ந் தது தெ ரியு மா?..இ ணை ய த்தில் வை ரலா கும் அதி ர் ச்சி த க வல்..!!

0

1995ம் ஆண்டு வா ங்கிய மாவு பாக்கெட்டை பயன்படுத்தி பெ ண் ஒருவர் உண வு தயாரித்து சாப்பிட் ட சம் ப வம் நடந் துள் ள து.வெளிநா ட்டை சேர்ந்த பெ ண் ஒருவர் இந்த  லா க் டவுன் நேர த்தி ல் தன்னுடைய வீட் டை சுத்தம் செய்யும் முய ற்சியி ல் ஈடு பட்டு  வந் தார்.அப் போது அவருக்கு ஒரு மா வு பா க்கெ ட் கண் ணில் ப ட்டு ள்ளது. அதை எடுத் து எப்போ து வா ங் கியது என்று பார்த்துள்ளார். அ தில் 1995ம் ஆண் டு என் று போ டப் பட்டு இ ருந்தது.

பல ஆண்டுகளுக்கு முன் பு வா ங்கிய அந்த பா க்கெட் எப்படி யோ ச மைக் கா மல் தவ றி போய் உள்ள து. இந்நிலையில் அதை பார்த் த அவ ருக்கு அதி ல் உ ணவு சமை த்து சா ப்பிட வே ண்டும் என்ற ஆ சை வந்து ள் ளது.இதை அவ ரின் மக னிடம் தெ ரிவித் துள் ளார். மகன் என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் உங்கள் இஷ் டம் எ ன்று தெ ரிவித் துள்ளா ர்.இதனை தொடர்ந்து அவர் அந்த மா வு பாக் கெ ட்டை வைத் து ஆப் பிள் மற்று ம் ஸ்ட் ராபெ ர்ரி பழ ங் களை வை த்து புது விதமா ன உணவி னை ச மைத் துள்ளா ர்.

சமைத்த உண வினை மக ன் ஒரு பு றம் வீ டியோ எ டுக்க ம றுபுற ம்  அவ ர் சாப்பி ட்டு ள்ளா ர். அ வரின் முய ற்சி யை சில ர் பா ரா ட்டினா லும், பலர் இ தே போ ன்று ஒரு மு யற் சி யை மறு படியு ம் செய் யா தீ ர்க ள் என் று அறி வு ரை கூறி யுள் ளார் கள் .அந்த உண வை சா ப்பி ட்ட அவ ரு க்கு எந் த உட ல் நல ப் பா திப் பும் ஏ ற்ப டவி ல் லை என் பது குறி ப் பிடத் த க்கது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.