அஜித்து டன் வீர ம் பட த் தில் ந டித்த இ ந்த கு ழந் தை த ற்போ து எ ப்படி இ ருக் கிறார் தெ ரி யுமா?..அட அ டைய லா ம் தெரி யா த அ ள விற் கு வ ள ர் ந்து விட் டா ரே..!! வை ரலா கு ம் பு கை ப்படம் இதோ..!!

0

யுவினா பார்த்தவி தி ரை ப்பட ங்கள் மற்றும் வி ளம்ப ரங்க ளில் தோன் றிய ஒரு இ ந்திய குழ ந்தை நடி கை ஆவார். ஏ.வி.எம் புரொ டக் ஷன்ஸ் தொலை க்காட்சி சீ ரி யலா ன உ ரவுகு கை கொ டு ப்போமில் கு ழ ந் தை நடி கையா க அ றி மு கமானா ர் ஒரு இ ளம் பெ ண் ணை சி த்த ரிக் கும் படங் களில் மு ன் னேற் றம் கா ண்ப தற்கு முன்பு மே லும் ஐஸ் ஐம் சஃபரிங் ஃப்ரம் கா த ல் என்ற வ லைத் தொ டரி லும் ந டித் தார்.

இயக்குனர் புவ னேஷ், ஒரு சு ற்றுப்ப யண த்தில் யு வி னாவை யும் அ வரது த ந்தை ம கேஷை யும் சந் தித் தார். அபோது சீ ரியலில் அவரது ந டிப்பு பா ராட்டு க்க ளைப் பெற் றது தயாரிப் பாள ரான எம். சர வணன் சீ ரியலின் வெ ற்றியைக் கு றிப் பிட் டு யுவி னாவுடன் “நி றைய செ ய்ய வே ண்டும்.

இவர் 2014 ஆம் ஆண்டில், அவர் ப டங்க ளில் தோ ன்றத் தொ டங் கி னார் மற்றும் வீ ரத் தில் ந ல்ல சி வத்தின் பே த் தி என்ற பா த்தி ரத் தில் நடி த்தார். அங்கு அஜித் கு மா ருடன் இ ணை ந்து கா ட்சிகளி ல் ந டித் தார்.

அதன் பிறகு வி மர்ச கர்க ளால் ந ல்ல வர வேற் பைப் பெ ற்றார். பின் னர் அவர் லி ங்கு சாமியின் த யா ரிப் பான மஞ் ச பாயில் வே ட ங்க ளில் நடிக்க ஒப் பந் தம் செ ய்ய ப்பட்டார். அங்கு அவர் ஒரு வ யதா ன மனி தருட ன் பி ணை க்கும் ஒ ரு இ ள ம் பெ ண்ணாக ந டித் தார்.

அதே போல் ஏ.ஆர்.முரு கதாஸின் க தி யில் ஒரு கா ட்சியில் தோ ன்றினா ர் வி மான நிலை யத் தில் ஒரு பெ ண் ணா க சம ந்தா க வனி த்து வந் தார். அதே ஆண்டு அவர் கட த்த ப்பட்ட சூ வாக அதி தி யில் மு ழு நீ ள பா த்திர த்தில் நடித் தார். த ற்போது அவ ர் தன து அ ம்மாவு டன் இருக்கு ம் பு கைப் படம் வெ ளியா னது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.