மா ரி 2 படத்தில் நடித்த சாய் பல்லவியின் த ங்கையை பா ர்த்துள்ளீர் களா..?? இவர் தற்போது பி ரபல நடிகருடன் ந டிக்கி றாரா..!! யா ருன்னு பாருங்க நீ ங்களே ஷா க் ஆ யிடுவீ ங்க..!!

0

த மிழ்   சி னிமா   தி ரை   உ லகில்   பிற   மொ ழித்   தி ரைப்படங் களில்   அ றிமுகமாகி   த மிழ்   சி னிமா வில்   பி ரபல   தி ரைப்பட   நாயகியாக இருப்பவர்தான் சாய்பல்லவி. இவர்   ந டன   க லைஞராக வும்   செயல்படுகிறார்.  நடிகை சாய் பல்லவி   ந டனத்தின்   மீது   ஆ ர்வம்   அதிகமாக இருந்ததால் 2008ஆம் ஆண்டு பிரபல விஜய் டிவி   தொ லைக்கா ட்சி   நடைபெற்ற உங்களில் யார் அடுத்த பிரபுதேவா இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்.

 

2015ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் அல்போன்ஸ் புத்ரென் இயக்கத்தில் நடிகர் நிவின் பாலி நடித்து   வெ ளிவ ந்த   பி ரேமம்   எனும்   தி ரைப்பட த்தில்   ம லர்   என்னும்   க தாபாத்திர த்தில்   நடித்ததன்   மூ லம்   ம க்கள்   ம த்தியில்   மி குந்த   வ ரவேற்பை   பெற்றார்.

 

இதன்பிறகு 2006ஆம் ஆண்டு   தி ரைப்பட த்தில்   துல்கர் சல்மானுடன் இணைந்து நடித்தார் . நடிகை சாய் பல்லவி   த மிழில்   கஸ்தூரிமான் எனும்   தி ரைப்பட த்தில்   சிறிய   க தாபாத்திர த்தில்   நடித்திருந்தார்.

 

மேலும்   தா ம்   தூ ம்   என்ற   தி ரைப்பட த்தில்   நடிகைக்கு   சொ ந்தகார   பெ ண்ணாக   நடித்திருந்தார்.  2018 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் பாலாஜி மோகன் இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடித்து   வெ ளிவ ந்த   மா ரி   2 எனும்   தி ரைப்பட த்தின்   மூ லம்   க தாநாயகி யாக   நடித்திருந்தார்.

 

இந்த   தி ரைப்பட த்தில்   ர வுடி   பே பி   என்னும்   பா டல்   என்று   அ திரடியாக   ந டனமாடி   ரசிகர்   ம த்தியில்   மி குந்த   வ ரவேற்பை   பெற்றார். மேலும் நடிகர் சூர்யா உடன் என் ஜி கே என்னும்   தி ரைப்பட த்தில்   நடித்திருந்தார்.

 

அந்த வகையில்   த மிழ்,   தெ லுங்கு,    ம லையா ளம்   போன்ற பல   மொ ழிகளி லும்   நடித்து வருகிறார் .  நடிகை சாய் பல்லவி க்கு ஒரு   த ங்கையும்   உள்ளார். அவர் பெயர் பூஜா கண்ணன்.   சி னிமா வில்   தன்னை எப்படி   ஹீ ரோயி னாக   நிலைநிறுத்தி கொண்டாரோ,

 

அதே போல் தனது   த ங்கை யும்   சி னிமா வில்   ஹீரோயினாக பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்த சாய்பல்லவி நல்ல   க தைகளை   கேட்டு வந்தார். தற்போது சாய்பல்லவி   த ங்கை க்கு   கூறப்பட்ட   சி த்திரை   செ வ்வானம்  என்னும் படத்தில்

 

ஒரு   வ லுவான   க தாபாத்திர த்தில்  லீ ட்   ரோ லில்   நடிக்க   வா ய்ப்பு   கிடைத்துள்ளது. இந்த   தி ரைப்பட த்தில்   நடிகர் சமுத்திரகனி பூஜா கண்ணன் ஆகிய இருவரும் முக்கிய   க தாபாத்திர த்தில்   நடிக்கின்றனர் . இதையறிந்த அவர்களின் ரசிகர்கள்   ச மூக   வ லைதளங் களில்   இந்த   செ ய்தியை  வெ ளியி ட்டு   இ ணைய த்தில்   வை ரலாகி   வ ருகின் றனர்..

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.