பெச ன்ட் ரவியி ன் மக ளை பா ர்த் துள் ளீர் களா?..அட இவ ருக் கா இப் படி ஒரு அழ கிய ம கள்..!! மு தன் மு றையா க வெளி யா ன பு கை ப்ப டம்..!! ஷா க்கா ண ர சிக ர் கள்..!!

0

சி னிமாவை   விட   த ற்போது  உள்ள   ம க்கள்   பலரும்   சீரி யல்   ரியா லிட்டி   ஷோ   போ ன்றவ ற்றை  தான் அதிகம்   வி ரும்பி   பார்கி றார்கள். அந்த வகையில்  ஒவ்வொரு   சேன ல்களும்   தன் னுடைய   டி.ஆர்.பி   ரேட்டி ங்கை   உயர் த்துவத ற்காக   புது புது   நிக ழ்ச் சிகளை   ஒளிபர ப்பாக்கி   கொ ண்டிருக்கி றார்கள். அந்த வகையில் தற்போது விஜய் டிவிக்கு   போட்டி யாக   ஜீ   த மிழ்   தொலை க்காட்சி   நடத்தி வரும் ஒரு   நி கழ்ச் சிதான்   சர்வை வர் என்ற ஒரு   நிக ழ்ச்சி   ஆகும்.

இந்த   நிக ழ்ச் சியில்   தொகு ப்பா ளராக   வ ழங்கி   வருபவர் தான் நடிகர் அர்ஜுன். இந்த   நிக ழ்ச்சி யில் 16 போ ட்டியா ளர்கள்   கல ந்து   கொ ள்வா ர்கள்  அதில்   காட ர்கள் மற்றும்   வேட ர்கள்   என இரண்டு   அ ணி களாக  பிரி க்கப்ப ட்டு   அவ ர்களுக்கு   பல்வேறு   ச வால்கள்   கொடு க்கப்ப டும்.

இந்நிலையில் இந்த   நிக ழ்ச்சி யில்    எ லிமி னேஷன்   உடன்   சவா ல்கள்   தொட ங்கியு ள்ளது. அந்த வகையி ல்   ப ல்வேறு   ச ர்ச்சை களும்   மோ தல்க ளும்   இந்த   போ ட்டியாளர் களுக்கு   இடையே   ஏ ற்பட்டு  வருகிறது. அதும ட்டுமி ல்லாமல்  இந்த   போ ட்டியாள ர்கள்   ஒ வ்வொ ருவரும்   பிற   போட்டியா ளர்களின்   குறித்து   கு ற்ற ம்   சொல்ல   ஆர ம்பித்துவி ட்டா ர்கள்.

அந்த வகையில் இந்த   நிக ழ்ச்சி யில்  ஒருவர் தா  பெசன்ட் ரவி என்ற ஒரு நடிகர். இவரு க்கு   வயது   முதி ர்ந் ததன்   காரண மாக   இந்த   போ ட்டியில்   இருந்து   அனு ப்புவ து   நல்லது என சக   போ ட்டியா ளர்கள்  கூ றிவருகி றார்கள். அதற்கு பெசன்ட் ரவி   ம க ள்   ஸ்வேதா அவர்கள் ஒரு   ப திவி னை   வெளி யிட்டு   உள் ளார்.

அதாவது அவர் கூறியது   என் னவென் றால்   திரை ப்பட த்தில்   என்னோட   அ ப்பா   வி ல்ல னாக   நடித் ததன்  கார ணமாக   நிஜ த்தி லும்   அப்ப டிதான்   என   ப லரும்   நினை க்கிறா ர்கள். ஆனால்   நிஜ த்தில்   எனது அப்பா ஒரு   ஹீ ரோ   போல தான்   அதும ட்டுமி ல்லாமல்   போட்டியா ளர்கள்   பலரும் என்   அப் பாவுக்கு   வ யதாகி  விட்டது என   கூறுகி றார்கள்.

ஆனால் என்   அப் பாமீது   எ னக்கு   நம்பி க்கை   இருக் கிறது   என் னுடைய   அப்பா   நிஜ   வா ழ்க்கை யிலும்   ச ர்வைவர்   தான் என   கூறியு ள்ளார். இவ்வாறு இவர் வெளியிட்ட கருத்து தனது   ச மூக   வலைத ளப்   பக்க த்தில்  வைர லாக   பரவி   வரு கிறது. இந்நிலையில்   அவரு டைய   ம கள்   புகை ப்படம்   ச மூக   வலை தள   பக்க த்தில்   வை ரலாக   பரவி   வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.