பிர பல மூ த்த நடிக ரின் பட த்தி ல் நடி த்து ள்ள பிக் பாஸ் அ மீர் ..!! அ து வும் காட் சியி ல் வரு வா ர் தெரி யு மா ..?? இத்த ன நா ளா இது தெரி யா ம போ ச் சே ..!! வெளி யான வீடி யோ கா ட்சி இ தோ ..!!

0

தற் போ து விஜய் தொ லைக் காட்சி யில் ஒளிப்ப ரப்பா கும் பிக்பாஸ் நிகழ் ச்சிக்கு  என்றே  ஒரு தனி ரசிகர் பட்டாளமே உள் ளது என்று கூட சொ ல்லலா ம். அந்த வகை யில்  கடந்த நான்கு சீசன் களை விட இ ந்த சீசன் மிகவும் சுவா ரசிய மாகவும் , விறுவி றுப் பாகவும்  சென்று கொண் டிருக் கிறது . மேலும் வாரம் ஒரே எலிமி னேச ன் என்ற மு றையில் இந்த நி க ழ்ச்சி நடந் து வருகிறது .  இதன் அ டிப்ப டையில்  க டந்த வாரம் நடிகர் சஞ்சீவ் இந்த  நிக ழ் ச்சி யி லிரு ந்து எலி மி னேட் ஆனார் .

மேலு ம் கட ந்த  வாரம் டிக்கே ட் டு பை னல் என்ற டா ஸ்க் நட ந்தது . இ ந்த டா ஸ்கில் நன் றாக விளை யாடி அந்த டிக்கெட்டை பெற் றுள் ளார் அமீர் அவர்கள் . இவர் ரசிகர்களுக்கு பரிச்சய மி ல்லாத முகம் என் றாலும் ஆரம்ப த்தில் ஒரு சில நா ட்கள் யாரு க் கும் ஆதர வு தெ ரிவிக் காமல் சரி யாக பேசுகி றார் என்று நல் ல பெய ர் எடுத் தார் .

பின்னர் பாவனி பின் னால் சுற்றிக் கொ ண்டு கா தலிப் பதாக  கூறி வந்தா ர் .இ தனால் இவ ரை பலரு ம் கடுமை யாக விமர்சனம் செய்து வந்தார்கள்.  அப்படி இருந்தும்  தற்போ து  இவர் இறுதி ப்போ ட்டி வரை சென் று இருக்கிறார். மேலும் கடந்து வந்த  பாதை என்ற டாஸ் கில் அமீர் பேசு வதை கண் டு அனை வரும் கலங் கி னார்கள்  .

அதில்  த னது அ ம்மா வின் உடலை அடக்கம் செய்ய கூட பணம் இல் லாமல் வீட்டில்  உள்ள டிவி ம ற்றும் சோபா வை விற் றேன் என்று கூறியது  அனை வரை யும் கலங்க  வை த்தது.அமீரு க்கு ஒரு வ யது இரு க்கும்  போதே இவரின்  தந்தை இறந்து விட்டார் . இத ன் பின் னர் அ மீர்  ப த்தாம் வகுப்பு படிக்கு ம் போது இவரின்  அம்மா கொடூ ரமான மு றையில்  கொலை செய்ய ப்பட்டார் .

ஆ னால் அவரின் அம் மாவை  கொ லை செய்ய ப்பட்ட கார ணத் தை மட்டும் வே ண்டாம் எ ன்று மறை த்துவி ட்டார் .இ வருக்கு இந்தி ய ரா ணுவத் தில் சேர வேண் டும் என்பது தா ன் லட் சியமாம் . ஆனா ல் ஒரு  சில காரண த்தால்  இவரால்  ராணு வத்தி ல்  சேர முடியாம ல்  போ னது.  இ தன் பி றகு தன து அம் மாவி ன் ஆசைப்படி நடன  பள்ளி ஒன்றை  தொடங் கினார் .

இந்த பள் ளியில் மா ணவி களாக சேர் ந்தவ ர்கள் ஆல னா மற்று ம் ஆயிஷா . இந்த கு ழந்தை கள் தான் என் வாழ்க் கை யை மற்ற போகி றார்கள் எ ன்று  எனக்கு அப்போது தெரி யவில் லை .  இந்த கு ழந் தை களின் பெ ற்றோ ர்களா ன அஷ் ரப் ம ற்றும் ஷை ஜி ஆகிய இரு வர் கள் தான்,என் னை  அவ ர்களின் வீட் டுக்கு அழை த்து  சோறு போட்டு வளர்த் ததா கவும் கூறி னார்.

மே லும்  அவர்க ளு க்காக  தான் இவர் மதம் மாறி ய தாகவும்  கூறினார் . இப்படியொரு நிலையில்  கடந்த 2019  ம் ஆண்டு  நடிகர்  சாரு ஹாசன் நடிப்பில் வெளியான தா தா 87 என் ற படத்தில் நடன இயக் குன ராக பணி யாற்றி இருந்தார் . மே லும்  இந்த படத் தி ன் பா டலில் ஒரு சிறு  காட்சி யில்  அமீர் ந டித்து  இ ருப்பா  ர் என்பது குறிப் பி டத்தக் க து…

Leave A Reply

Your email address will not be published.