பிர பல கா மெடி ந டிகர் கரு ணா கர னின் ம னைவி யை பா ர்த் து ள்ளீ ர்களா?..அட இ வருக் கு இப் படி ஒரு ம னைவி யா?..இ ணையத் தில் அவ ரே வெ ளி யிட்ட பு கை ப்ப டம்..!! ஷா க்கா ண ர சிகர் க ள்..!!

0

நடிகர் கரு ணாகரன் காளி தாச ன் பி ள்ளை ஒரு த மி ழ் தி ரைப் பட நடிகர். அவர் க தாபா த்திரம் அல்லது நகை ச்சுவை வே டங் களில் தோ ன்றி யுள்ளார். யா மிருக்கா பே யாமி மற் றும் ஜிக ர்தந்தா ஆ கிய ப டங்க ளில் நடிப் பதற்கு மு ன்பு, அ ருமய் பிர கசம் என்ற  பாத்தி ரத்தை சி த்தரி க்கும் சூது கா வ்வூமி ல் அவர் த னது மு ன்னேற்ற த்தை வெ ப்படுத்தி னார். கருணா கரனின் தந்தை முன் னாள் ரா முகவர், அவர் புதுதில் லியில் வளர் ந்தார். அவர் தனது பெற் றோருடன் தி ருச்சிக்குச் செல் வதற்கு முன்பு, அங்கு குறு கிய சந் தித்தார் திரைப்பட தயா ரிப்பாள ரும் நண்ப ருமான நாலன் குமாரசாமி.

செயி ன்ட் ஜான்ஸ் வெஸ்ட் ரி ஆ ங் கிலோ இந்தியன்  ஹெச். நொடி. பள் ளி, திருச்சி. மலேசி யாவில் குடியேறிய மி கப்பெரிய தொழி ல்முனை வோரில் ஒ ருவரான தனது நீ ண்ட கால நண்பர் ஸ் ரீகாந்த் ரவி க்குமா ரை. அவர் சந்தித்த பள்ளி நாட்களில் தான்.

அவர் ஆரம் பத்தில் கெமிக்கல் இன் ஜினியராக வும், சாஸ்ட்ரா பல்க லைக்க ழகத்தில் பட்டம் பெ ற்றவ ராகவும். பின்னர் அக்ஸென்ச்சரில் ஐ.டி நிபு ணராகவும் ப ணியாற் றினார், நாலன் அவ ரை ரியா லிட்டி தொ லைக் காட்சி நிக ழ்ச்சி யான நாலாயா ஐய்கு னார் தயா ரிக்கும் ஒரு குறும் படத் தில் இட ம்பெறுவ தற்கு முன்.

நடிகர் கரு ணாகரன் பள் ளியில் இதுபோ ன்ற கு றும்பட முய ற்சி களில் நடி த்திரு ந்தார்.மேலு ம் நலன் அவரை நெ ஞ்சுகு நீ தியில் நடி த்தார், அ து அந்த பருவ த்தில் மு தல் இ டத்தை வெ ன்றது. சுந்தர் சி தனது இரண்டு முயற்சிகளி ல் சுருக்க மான பாத்திர ங்களை வழங்கினார்.

அதே நே ரத்தில் கார் த்திக் சுப்பரா ஜின் பிஸ் ஸாவில் விஜய் சேதுப தியின் நண்ப ராக சித்த ரிக்கும் முதல் திரு ப்புமுனையை.அவர் செ ய்தார், அதன் பிறகு அ வர் வேலை யை விட்டு விட்டு திரை ப்படங் களில் ஒரு தொ ழிலில் கவ னம் செலு த்தி னார்.

கருணா கரன்  மிகுந் த விமர் சனங்க ளை வென்ற காவம். “கசு பனம் தட்டு” பாட லில் அவரது தோற் றமும் நல்ல வ ரவேற் பைப் பெ ற்றது.மே லும் நடிக ருக்கு மேலும் பல ச லுகைக ளைத் தூ ண்டியது.  யாமிரு க்கா பேயா மியில் அ வரது நடிப்பு விம ர்சகர் களால் பா ராட்ட ப்பட்ட து.

டைம்ஸ் ஆப் இ ந் தி யா எழுதி யது வரத்தின் பெ ரும் பகுதி க ருணா வுக்குச் செல்ல வேண் டும்.அவர் ஷர த்தை தெளி வற்றதா கவும் வேடி க்கையா னதாக வும் ஆக் குகி றார். அதே நே ரத்தி ல் சிஃபி ஒரு அ லறல் எ ன்று எழு தி னார் தி இந்து அதை ஒரு வி திவி லக் கான செய ல்திற ன் எ ன்று அ ழை த் தார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.