பாக் கி யலட் சுமி சீரி யலி ல் வரு ம் ஜெ னி நி ஜ வாழ் க் கை யில் யா ர் தெ ரியு மா ..?? சின் னத் திரை வாய் ப்பா ல் ஆ சை யை நி ராக ரித்த நடி கை ..!! என்ன வெ ன்று நீங் க ளே பா ரு ங்க ..!! வெளி யா ன தக வ லை கண் டு ஷா க் கான ர சிக ர் கள் ..!!

0

தற் போது  வெ ள்ளி த்திரை யை  விட சின்ன த்தி ரைக்கு தான் ரசிகர்கள் அதி கமா கி வரு கி றார் கள். அப்படி தொ லைக்கா ட்சி களில் ஒளிப்ப ரப்பா கும் சீரிய லுக்கு மிக ப் பெரிய  வரவே ற்பு கிடைத்துள்ளது.  அதிலும் குறிப்பாக வி ஜய் தொலை க்கா ட்சியில் ஒளிப் பரப்பா கும் சீரியல் களுக்கு த னி வர வேற்பு என்று கூட சொ ல்ல லாம்.  அந்த வகை யில் விஜய் தொ  லைக்கா ட்சியில் ஒ ளிப் பரப் பாகும் முக்கிய சீரி  யல்களி ல் ஒன்று பாக்கி யல ட்சுமி சீரி யல் .

இந்த சீரிய லில் இந்த தொ டரில் பா க்கிய லட் சுமி என் ற கதா பாத் திரம் மூ லம் மலை யாள நடிகை சுசி த்ரா என்பவர் தமிழ் தொ லை க் காட்சி துறை  க்கு  அறிமுக மாகிறார். இவ ருக்கு ஜோ டியா க ம கா ராணி, கல் யா ணப்ப ரிசு 2 போ ன்ற தொடர் களி ல் நடி த்த ‘சதிஷ்’ நடிக் கின் றார்.

இவர்களின் பிள் ளை க ளாக கடைக் குட்டி  சிங்கம் என்ற தொ டரில் நடித்த ‘வேலு ல ட்சும ணன்’ மற்றும் ‘விஷால் ‘ என்பவர்கள் நடிக்கி ன் றார் கள். வா ணி  ராணி தொ டர்  புகழ் ‘நேகா  மேன ன்’ இதி ல் பள் ளி மனை வியா க நடிக் கின் றார்.

மே லும்  இந்த சீரிய லில்  ஜெனி என்ற  கதாபா த் திரத்தில் நடித்து வரு பவர் நடி கை தி வ்யா கணே ஷ் . இந்த சீரி யல் மூல ம்  மக்க ள் மத்தி யில்  நல்ல வரவேற் பை  பெற்று ள்ளா ர் எ ன்று  கூட சொல்ல லாம் . இந்  நி லையி ல் சீரியல் ந டிகை யாக இருக்கு ம் திவ்யா  கணே ஷ் நிஜவா ழ்க்கை யில் வக்கீல் பட்ட ம் பெ ற்றுள்  ளாராம்.

அ ந்த  வகை யில் ராமநா தபுரத் தை சேர்ந்த திவ்யா கணேஷ்,  மது ரை யில் கல் லூரி மு டித்த பிறகு  ஒரு வக் கீலா க  வரவேண்டும் எ ன்று ஆ சைப் பட் டாராம் . இதன்  பின்ன ர் இவரு க்கு திடீ ரென சின் னத் தி ரையில் நடி க்க வாய்ப்பு கி டைத்த து .

இதனால் அந் தக் க னவை  நிரா க ரித்து விட்டு கே ளடி கண் ம ணி என்ற தொ டரின் மூலம்  கதா நாய கியாக அறிமு கமா னா ர்.  மே லும்  இந்த சீ ரிய லில் இவரு க்கு கிடை த்த வ ரவேற் பைத் தொடர்ந் து தற் போது பல  சீரி யல் களி ல் ந டித்து வ ருகி றார் என்ப து குறிப் பிடத் தக்கது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.