பல வருடங்களுக்கு முன்பு சீரியலின் நடித்துள்ள டிடி?..அட இந்த ஹிட் சீரியலில் தான் நடித்துள்ளாரா?..இணையத்தில் வெளியான புகைப்படம் அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்..!!

0

திவ்ய தர்ஷினி ஒரு   தொகு ப்பாளர்   ஆவார். இவர் விஜய் டிவியின்   செல்ல ப்பிள்ளை   என்றால் இவரை   க ண்  மூ டி   சொ ல்லலா ம். அந்த அளவிற்கு விஜய் டிவியின்   வள ர்ச்சி க்கா க   உழை த்து   உள்ள   தொகு ப்பாள ர்கள்  பட்டியலில் முதல் இடம் DD-க்கு தான் இடம் உள்ளது. அத ன்பிறகு  வா ழ்நாளில்   பாதி   நா ட்களை   விஜய்   டிவி க்கே   அ ர்ப்பணித் து   உ ழை த்து   ம க்கள்   மன தில்   நீங்கா இடம்   பிடி த்தவர்.

இவர் தொகுத்து   வழ ங்கும்   நிகழ் ச்சிகள்   க லகல ப்பாக   இருக்கும் என்பதால் DD தொகுத்து   வழ ங்கும்   நிகழ் ச்சியை   ரசித்து   பார் ப்பார்கள்   ரசிகர்க ள். இவருக்கு   தி ரும ணம்   நடந்து   விவா கர த்தான   பின்  ம றுப டியும்   விஜய் டிவியில் தனது   ப ணியை   தொட ன்கினார்.

அவர்   செ ய்யும்   செயலை   நே சித்து   செ ய்வார். அவரது   வா ழ்வில்   பல   ச றுக்க ல்கள், மன க்   க ஷ்டங் கள்   இரு ந்தாலும்   கொ ஞ்சம்   கூட   வெ ளியில்   காட் டாமல்  சு ற்றி   உ ள்ள வர்க ளை   க லகல ப்பாக   வை த்து கொள்வர். இவர் தனது   நீ ண்டநா ள்   நண்பர் ஸ்ரீ காந்த் என்பவரை   தி ரும ணம்   செ ய்துகொண் டு   பின்  சில   பி ரச்ச னைக ளால்   பிரி ந்தா ர்.

ஆனால் டிடி இது வரை தனது   வி வாகர த்து   குறித்து   வெ ளியே   பே சியதே   இல்லை. இவர் சமீப   நாட்க ளாக   அவரது   புகைப்ப டங்கள்   ச மூக   வலைத்த ளங்களில்   அதி கமாக   வைர லாகி   வந்தது. அந்த வகையில் தற்போது டிடி அவர்கள்   சீ ரியலில்   நடித்த இருந்த   கால த்தில்   எடுத்த   போ ட்டோ   எல்லாம்

தற்போது   ச மூக   வலைதள ப்பக்க த்தில்   பதிவி ட்டுள்ளார். இதனைப்   பார் த்த   ரசிகர்கள்   ஆ ச்சரிய த்தில்   அந்த   புகைப்ப டத்தை   பகிர்ந்து   வருகி றார்கள். மேலும், சன் டிவியில்   ஒளிபர ப்பான   செல்வி என்ற ஒரு   தொட ரில்   தான் இவர்   நடி த்து ள்ளார்   என்பது குறிப்பிடத்தக்கது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.