நடிகை ரே காவின் ம களை பா ர்த்துள்ளீ ர்களா..?? அட இ வருக்கு இ வ்வளவு பெரிய ம களா..!! இ ணைய த்தில் வை ரலாகும் பு கைப்பட ங்கள் உள்ளே..!!

0

அன்றைய காலகட்டங்களில் தென்னிந்திய தமிழ் சினிமாவில் தனது சிறப்பான நடிப்பால் மக்கள் மனதில் நீங்காத நடிகையாக திகழ்ந்தவர் நடிகை ரேகா இவர் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் போன்ற பல மொழித் திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் மேலும் இவர் அறிமுகப்படுத்திய இயக்குனர் பாரதிராஜா தான்இயக்குனர் பாரதிராஜா இயக்கத்தில்

 

வெ ளிவந்த   க டலோர   க விதைகள்   எனும்   தி ரைப்பட த்தில்   த மிழ்   சி னிமா வில்   அ றிமுக மானார்.   அந்த   தி ரைப்பட த்தில்   டீ ச்சர்   க தாபாத்திர த்தில்   நடித்து   ம க்கள்   ம னதில்மிகுந்த   வ ரவே ற்பை   பெற்று இருந்தார்.  பாரதிராஜா   அ றிமுகப்ப டுத்திய   நடிகர்கள், நடிகைகள் யாரும்   மோ சம்   போ னதி ல்லை.

 

 

அதன் பின்னர் ரேகா நடித்த “  பு ன்னகை   ம ன்னன்”, “  எங்க   ஊ ரு   பா ட்டுக்கா ரன்”,“நம்ம ஊரு நல்ல ஊரு”, “என்   பொ ம்முக் குட்டி   அ ம்மா வுக்கு”, “  பு ரியாத  பு திர்” எனபல படங்கள்   ஹி ட்டடி த்தது.  சி னி மாவில்   மு ன்னணி   நடிகையாக வலம் வந்து   கொ ண்டிரு க்கும்   போதே 1996ம் ஆண்டு   கேர ளாவைச்   சேர்ந்த ஜார்ஜ் என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு

 

செ ட்டில்   ஆனார். அடுத்த   இ ரண்டு   ஆ ண்டுகளி லேயே   இந்த   த ம்ப திக்கு   அனுஷா என்ற அழகிய    பெ ண்   குழ ந்தை   பி றந்தது.தற்போ து   செ ன்னையில்   உள்ள   த னியார்   க ல்லூ ரியில்   ப டித்து   வரும் அனுஷாவின்   பு கைப்ப டங்கள்   சோ சியல்   மீடி யாவில்    வை ரலாகி   வருகிறது. பார்ப்பதற்கு   அ ம்மாவை  விட   செ ம்ம   அ ழகாக   இருக்கும்

 

அ னுஷா வின்   பு கைப்ப டத்தை   பார்த்தால் உங்களுக்கு வச்ச கண்ணை எடுக்க   தோ ணாது.டா ப்   ஹீ ரோயின்க ளுக்கே   டப் கொடுக்கும்   அள விற்கு   க் யூட்டாக   இருக்கும் ரேகா   ம களை   சி னிமா வில்   சீக் கிரம்   பார்க்க வேண்டும் என ரசிகர்கள்   ஆ சைப்படுகி ன்றனர்.

 

அப்படி மட்டும் அனுஷா   சி னிமா வில்   நடிக்க   தொ டங்கினால்   அம் மாவை   விட பெரிய நடிகையாக வலம் வருவார் என்பதில்   ச ந்தே கம்   இல்லை.இந்த நிலையில்   ச மீபத்தில்   நடிகை ரேகா தனது   ம களின்   ச மீப   பு கைப்பட ங்களை

 

தனது   ச மூக  வ லைதள ங்களில்   வெ ளியிட்டு   இதைக் கண்ட ரசிகர்கள் நடிகை ரேகாவுக்கு இவ்வளவு   பெ ரிய   பொ ண்ணா   என   ஆ ச்சரிய த்திற்கு   உ ள்ளாகி   வ ருகின் றனர்.  இந்த   பு கைப்ப டம்   தற்போது   இ ணைய த்தில்   வை ரலாகி   வ ருகி றார்..

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.