நடிகர் கார்த்தி தனது உ யிர் நண் பனுக்கு இப்படி ஒரு சர்ப் ரைஸ் கி ப்ட் கொடு த்துள்ளாரா..?? அட இவரும் த மிழ் சினி மாவில் முன் னணி இசை யமைப்பாளரா..!! இ ணை யத்தில் தீ யாய் பர வும் புகை ப்படங்கள் உள்ளே..!!

0

த மிழ்   தி ரைப்படத் துறையில்   அன் றைய   கா லகட்ட ங்களில்   முன் னணி   நடிகராக வலம் வந்தவர் தான் நடிகர் சிவகுமார்.  தனது   வித்தியா சமான   ந டிப்பா லும்  அழ கிய   தோற்ற த்தாலும்   ம க்கள்   மத்தி யில்   மி குந்த   வரவே ற்பை   பெற்றிரு ந்தார். இந்த நிலையில் நடிகர் சிவகுமாருக்கு நடிகர் சூர்யா,  கார்த்தி என்ற இரு   ம கன்கள்   தமி ழ்   சி னிமா வில்   மு ன்னணி   ந டிகர்களாக   இருந்து வருவது

 

அனைவரு க்கும்   தெ ரிந்த   ஒன்றே.  அந்த வகையில்   த மிழ்   சினி மா   திரை   உ லகில்   தனது நடிப்பில் வித்தி யாசமான   நடிப் பை   வெளி க்காட்டி   மக் கள்   மன தில்   நீங் காத   இடம் பெற்றவர் தான் நடிகர் கார்த்தி.  இந்த நிலையில் நடிகர் கார்த்தி பற்றிய   சுவா ரஸ்யமான   தக வல்   ச மூக   வலை தளங்களில்   வைர லாகி   வருகிறது.

 

அது   என்ன வென்றால்   உண் மையான   அன்பிற்கு   உய ர்ந்த   மரியா தை   கொடு ப்பதில்   பெ யர்   பெற்றவர் நடிகர் கார்த்திக்.  அந்த வகையில் தனது   சிறு வயதிலி ருந்தே   நெ ருங்கிய   நண் பராக   இருந்து வருபவர் தான்   இசைய மைப்பாளர்   யுவன் சங்கர் ராஜா.  மேலும் நடிகர் கார்த்தி நடித்த   பருத் திவீரன்   நான்   மகா ன்   அல்ல   பிரி யாணி   பை யா    போன்ற   ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்களுக்கு

 

இசைய மைத்து   நடிகர் கார்த்தியை   திரை உல கில்   வளர    முக் கிய   காரணமா கும் இருந்துள்ளார்.  இதுமட்டு மில்லாமல்   விரை வில்   திரை யில்   வெளியாக விருக்கும்   விரு மன்   திரைப்பட த்திற்கும்   இசைய மைப்பாளர்   யுவன் சங்கர் ராஜா   இசைய மைத்து   வருகிறார் என்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது.

 

இந்த நிலையில் இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா தனது   தி ரையுலக   வாழ்க் கையில்   25 ஆண் டுகளை   நி றைவு   செய்த தை   ஒட்டி  பி ரபல   வி ருது   வழங்கும்   விழா வில்   நடிகர் கார்த்தி இசைய மைப்பாளர்   யுவன் சங்கர் ராஜாவுக்கு விலை   உய ர்ந்த   பிரீமி யம்   கைக்க டிகார த்தை   ஒன்றை   பரி சாக   வழங்கி

 

இன்ப   அ திர்ச்சி   தந்து ள்ளார்.  இது   மட்டுமி ல்லாமல்   மேலும் வளர்ந்து எங்களுக்கு   அரு மையான   பாட ல்களை   தந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என நடிகர் கார்த்தி   பெரு மிதமாக   கூறியு ள்ளார்.  இந்த நிலையில்   சமீபத் தில்   நடிகர் கார்த்தி யுவன் சங்கர் ராஜாவிற்கு   சப்ரை ஸ்   கி ப்ட்   கொடுத்த புகைப் படம்    வலை தளங்களில்   வெ ளியாகி   டி ரெண் டாகி   வரு கிற து..

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.