நடிகர் அரவிந்த சாமியுடன் பி ரபல தி ரைப்பட த்தில் நடிகர் அஜீத் ந டித்துள் ளாரா..?? இந்த படத்தில் இவருக்கு இப்படி ஒரு க தாபாத் திரமா..!! இ ணைய த்தில் வெ ளியான த கவலால் வி யந்து போன ரசிகர்கள்..!!

0

த மிழ்   சி னிமா   ப டத்து றையில்   பி ரபல   தி ரைப்பட   நடிகராக இருந்து வருபவர் நடிகர் அரவிந்த்சாமி. இவர்   த மிழ்,   தெ லுங்கு,   ம லையா ளம்,   ஹி ந்தி போன்ற பல   மொ ழி   தி ரைப்படங் களில்   நடித்து வருகிறார்.  1991ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் மணிரத்தினம் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினியின் மம்முட்டி நடித்து வெளிவந்த தளபதி எனும் திரைப்படத்தில் நடித்து தமிழ்

 

சினிமாவில் அறிமுகமான அந்தவகையில் ரோஜா பாசமலர்கள் பம்பாய் மௌனம் மின்சார கனவு என் சுவாச காற்றே அழைபாயுதே கடல் தனி ஒருவன் போன்ற ஏராளமான படங்களில் நடித்துள்ளார் இதனை   தொடர் ந்து   ஸ் டார்   விஜ ய்   திரை ப்பட த்தில்   நீ ங்கல ம்   வெ ல்லம்   ஓரு   கோ டியின்   2012–2016   மூ ன்றாவ து   சீ சனின்   தொகு ப்பா ளராக

 

தொலை க்கா ட்சி   தொகு ப்பா ளராக   சுரு க்கமா க   ப ணியாற்றி னார். பிறகு   த மிழ்   சி னிமாவில்   அன்று   மு தல்   இ ன்று   வரை ஒரு சில   நடிக ர்க ளை   நாம்   ம றக் க   இ யலாது   கார ணம்   அவ ர்கள துய   ந டிப்பு   முக த்தோ ற்றம்   போ ன்றவை   ஆகு ம். இதை த்தொடர் ந்து   சுரே ஷ்   மேன ன்   எ ன்பவர்   இய க்க த்தில்   நடிகர்   அரவி ந்த்சா மி   ரேவ தி   ரகுவர ன்   ப லரும்

 

ந டித்த   திரை ப்படம்   தான்   பா சமல ர்கள். மே லும், இந்த   திரை ப்பட த்தின்   த ற்போது   முன் னணி   ந டிகைக ளில்   ஒ ருவரா க   தி கழ் ந்து   வ ருபவர்   தான் நடிகர் அஜித். இவ ரும்   அ ந்த   திரை ப்பட த்தில்   ஒரு   சி றிய   கதாபா த்திர த்தில்   நடி த்துள் ளார்   எ ன்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது.

 

தற்போது   நடிகர்    அரவி ந்த்சாமி யின்   பே ட்டி   எடு த்தபோ து   நீ ங்கள்   ம றுபடி யும்   அஜித்    உட ன்    நடி ப்பீ ர்களா   எ ன்று   கே ட்கப்ப ட்டது. அத ற்கு   பதி ல்   அ ளித்த   அவர்   மீ ண்டு ம்   ஒரு   ந ல்ல   க தை   கிடை த்தால்   க ண்டி ப்பாக   அஜி த்துட ன்   இணை ந்து   நடி ப்பேன்   எ ன்று   அவ ர்   தெ ரிவித்து ள்ளதா க   சமீப த்தில்   அ ளித்த   பே ட்டியில்   கூற ப்படுகி ன்றது.

 

மே லும், இவர்   த மிழ்   சி னிமாவில்   சா க்லே ட்   பா யாக   வ லம்   வ ந்து   கொ ண்டிரு ந்த   இவ ர்   நீ ண்ட   இ டைவே ளைக்கு ப்    பி றகு   த னி   ஒ ருவன்   திரை ப்பட த்தின்   மூ லம்   வி ல்ல னாக   ரீ-என் ட்ரி   கொடு த்துள் ளார். மேலும், அந்த   திரை ப்பட த்தின்   வெ ற்றி யைத்   தொடர் ந்து   பல   திரை ப்பட ங்களில்   இவர்   ந டித்து   வருகி ன்றார்.

 

மே லும்,   இவரு க்கு   50   வ யதை   கட ந்தும்   இ ன்றும்   திரை ப்பட ங்க ளில்   ஹீ ரோவா க   இள ம்   நடி கைகள்   ஜோ டி   போ ட்டு   நடி த்து   வ ருகி றார்.இந்த நிலையில் பாசமலர்கள் திரைப்படத்தில் நடிகர் அரவிந்த்சாமி உடன் நடிகர் அஜித் நடித்திருப்பது அறிந்த ரசிகர்கள் இந்த செய்தியை சமூக வலைதளங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றனர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.