த னி ஒருவ ன் ப டத் தில் ந டித்த சி றுவ னா இ து?..தற்போ து வ ளர் ந்து ஆ ளே அ டை யா ளம் தெரி யா மல் மா றி உள் ளா ரே?..இ ணை யத்தி ல் லீக் ஆ ன பு கை ப் படம் இ தோ..!!

0

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு   கௌ தம்   வா சுதே வ்   மேனன்   இய க்க த்தில்   நடிகர் அஜித்   நடி ப்பி ல்   வெளி யாகி   திரை ப்ப டம்   தான் என்னை   அறி ந்தால். இந்த   திரை ப்படம்   ரசிக ர்களி டம்   பெரும் ஒரு நல்ல   வ ரவே ற்பை   பெற்று   ஓ டியது. மேலும் இந்த   திரை ப்பட த்தில்   சிறு வயது அ திகமா க   நடி த்தவ ர்தான்   ஜான் ராபின்சன்.  மேலும் என்னை அறிந்தால்   திரை ப்பட த்திற்கு  ஆடி சன்   நட க்கும் போது

 

 

ஜான் ராபின்சன் அம்மா வாட்ஸ் அப்பில் ஒரு   மெ சேஜை   பார் த்துவி ட்டு   இங்கு ஆடிசன் ந டப்ப தாக   தெ ரிவி த்தார். அப்பொழுது எனக்கு   எதே ர்ச்சை யாக    கலந்து   கொ ண்டார்  ஜான் ராபி ன்சன். இவரைப்   பார் த்தால்   அஜித்   போ லவே   இரு க்கி றார்   என்று கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் சொ ல்லியுள் ளார்.

 

அதற்காக அந்த   பட த்தில்   நடிக்க   வாய் ப்பு   கொடு த்தார். மேலும் அந்த   திரை ப்பட த்தில்   நடித்து அவரை அலையும்   பாரா ட்டப்ப ட்டது அதனால் இயக்குனர் மோகன் ராஜா   திரை ப்பட மான   தனி ஒருவன்   திரை ப்பட த்தில்   வாய் ப்பும்   கிடை த்தது.

 

மேலும் அந்த படத்தில்   சி றுவ யது   அ ரவிந் த்சாமி   ஆக   கதா பாத்திர த்தில்  இவர் நடி த்திரு ந்தார். மேலும் அந்த படத்தில் அரவிந்த் சாமிக்கு   சி றுவ யது   க தாபாத்திர த்தில்   கொஞ்சம் மிர ட்ட லாக   நடி த்திரு ந்தார். இதனைத்   தொடர் ந்து   தி மிரு   பி டித்த வன்   பட த்தி லும்   நடித்து   இரு ப்பார்.

 

மேலும் இதனை   தொட ர்ந்து   து ணை   கதா பாத்திர த்தில்   நடி த்திரு ந்தா லும்   இவர்   தன க்கான   இட த்தை   தக்க   வை த்துக்கொ ண்டார். இந்த நிலையில்   அடு த்த தாக  சிவ கார்த் திகேயன்   நடித்த ஹீரோ   திரை ப்பட த்திலும்   இவர்   மு க் கிய   க தாபா த்திரத் தில்   நடி த்தார்…

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.