ச மந்தாவிற்கு முன் இந்த நடிகையை தி ரும ணம் செய்ய ஆ சைப்பட் டாரா..!! அதுவும் இந்த தெ ன்னிந்திய பி ரபல நடிகையா.? அ திர்ச்சியளி க்கும் த கவல் உள்ளே..!!

0

தெ ன்னி ந்திய   த மிழ்   சி னிமா வில்   பி ரபல   மு ன்னணி   நடிகையாக   தி கழ்ந்து   வருபவர் தான் நடிகை சமந்தா. இவர்   த மிழ்,   தெ லுங்கு   ஆகிய இரு   மொ ழி   தி ரைப்படங்க ளிலும்   நடித்து வருகிறார். 2007 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் ரவி வர்மன் இயக்கத்தின்   மா ஸ்கோவின்   கா வேரி   எனும்   தி ரைப்பட த்தில்   மு தன்முதலாக   ந டித்திருந் தார்.

 

இதன்பிறகு   தெ லுங்கு   தி ரைப்பட மான   ஏ   மா யா   சே சவா   முதலில்   வெ ளிவந்து   மாபெரும்   வெ ற்றி   பெற்று தந்தது.  இந்த   தி ரைப்பட த்தின்   த மிழ்  ப திப்பான   வி ண்ணைத்  தாண்டி வருவாயா என   தி ரைப்பட த்தின்   சிறிய   க தாபாத்திர த்தில்   ந டித்திருந் தார்.

 

இந்த   தி ரைப்படத் திற்கு   2010ஆம் ஆண்டு சிறந்த   தெ ன்னா ட்டு   அ றிமுக   நடிகைக்கான   பி லிம் பேர்  வி ருதை   பெற்றார். 2010 ஆம் ஆண்டு நடிகர் அதர்வா நடித்து   வெ ளிவந்த   பா னா   கா த்தாடி   தி ரைப்பட த்தின்  மூ லம்   த மிழ்   சி னிமா வில்   க தாநாயகி யாக   அ றிமுகமா னார்.

 

அந்த வகையில்  ந டு நிசி   நா ய்கள்,நான் ஈ ,நீதானே என்   பொ ன்வச ந்தம்,   க த்தி, 10  எ ன்றதுக்கு ள்ள,  த ங்கமகன்,   தெ றி   போன்ற   ஏ ராள மான   தி ரைப்படங் களில்   நடித்து உள்ளார். இந்த நிலையில்   தெ லுங்கு   நடிகர் நாகார்ஜுனாவின்   ம கன்   நாக சைதன்யா வை   கா தலி த்து   தி ரும ணம்   செய்துகொண்டார்.

 

2021ஆம் ஆண்டு   இ ருவரு க்கும்   க ருத்து   வே றுபட்டால்   வி வாகர த்து   செய்துகொண்டனர். இந்த நிலையில் நடிகர் நாகசைதன்யா குறித்து ஒரு   த கவல்   வெ ளியாகியிருக் கிறது. நடிகை சமந்தாவை   தி ரும ணம்   செய்வதற்கு முன்பு நடிகை சுருதிஹாசனை   தி ரும ணம்   செய்து கொள்ள ஆசைப்பட்டார்

 

எனவும், நடிகை சுருதிஹாசன்   தெ லுங்கு   தி ரைப்படங் களில்   அதிகமாக நடித்திருந்த நிலையில் நடிகர் நாக சைதன்யாக்கும் நடிகை ஸ்ருதிஹாசனுக்கும் நல்ல   ந ட்பு   இருந்து வந்தது தெரியவந்துள்ளது.

 

இந்த நிலையில் இவர்கள் இருவரும் 2016ஆம் ஆண்டு   பி ரேமம்   தி ரைப்பட த்தின்   தெ லுங்கு   ரீ மேக்கில்   ஒன்றாக   ந டித்திருந் தனர். அப்போது இருவரும்   கா தலி த்து   வந்ததாகவும்   டே ட்டிங்   செய்து வந்ததாகவும்   த கவல்   வெ ளியாகியு ள்ளது. இதனை அறிந்த இவர்களின் ரசிகர்கள்   ச மூக   வ லைதளங் களில்   வெ ளியி ட்டு   இ ணைய த்தில்   வை ரலாகி   வ ருகின்றனர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.