செம் பரு த்தி சீரி யல் வில் லியி ன் மக னை பார் த்துள்ளீ ர் க ளா ..?? அ ட, இந் த பி ரப லம் தா ன் இவ ர் மக னா ..?? யா ரு ன்னு நீ ங்க ளே பா ரு ங்க ..!! ஆச்சி ரியத் தில் ரசி கர் க ள் ..!!

0

தமிழில் தொ லை க்கா ட்சி தொ டர் கள் பல வரு டங் களா கவே ஒளிப ரப் பாகி வரு கிறது. மக்க ள் படங்க ளை பார்ப் பதை விட தொலைக்காட்சி தொடர்களை தான் தவறாமல் பார்த்து வரு கிறா ர்கள் . அதுமட்டு மல் லாம ல் குடும் பத்துப்  பெண்களி ன்  பொழுது போக் குக்காக தா ன் சீரியல் தொட ங்க ப்பட்டது. முதலில் குடும்ப பெ ண் கள் மட்டும் தான் தொடர் களை  பார் ப்பதில் அதிக ஆர்வம் காட்டு வார்கள் .

ஆனால் தற்போது ஆண்கள், பெ ண்கள் ,கு ழந் தைகள் ,முதி யவர் கள் என அ னை த்து தர  ப்பி னரும் சீரி ய ல்களை பார்க்கும் சூழல் உரு வாகி யுள்ளது.அந்த வகையில்  ஜீ தமிழ் தொ லை க்கா ட்சியில் வெளி யான செ ம்பருத்தி சீரியல் மக் கள்  மத்தி யில் மிகவும்  பிரபல மான ஒன்று . இ தில் ஆதி பார்வதியாக  நடிகர் கா ர்த்திக் , ஷபா னா நடி த்திருந் தார்கள் .

இ வ ர்களின் ஜோடி மக்க ளி டையே மி கவும் பிர பல மடை ந்த தது.மேலும் ஜீ தமிழ் தொ லை  காட்சி வ ரலாற் றி லேயே டிஆர்பி நம்பர் ஒன் இ டத் துக்கு வ ந்தது செ ம்ப ருத்தி தொடர் மூலம் தான் எ ன்பது கு றிப்பி டத் தக் கது .மேலும் இந் த சீரி யலில் வில் லியாக நடித்த மிரட் டியவர் தான் லட் சுமி .

இவர் ஆர ம்ப கால த்தில்  சின் னத் திரை யில் வெ ளியான  ஊர்வம்பு என்னும் நிக ழ் ச்சியை தொ குத்து வழங் கி யதால் இவ ருக்கு ஊர் வம்பு ல ட்சுமி  என்று பட்டப் பெயர்  வந்தது .இவர்  இதற்கு  முன்பு சன்  தொலை க்காட்  சியில்  ஒளிப ரப் பான பல சீரி யல்க ளில் நடித் திரு க்கி றார் என்பது கு றிப்பிடத் தக்கது .

மேலும் அது மட்டு மி ல்லா மல், செ ம்பரு த்தி சீரியல் இவரு க்கு ஒரு பெ ரும் திருப்பத்தை ஏற்ப டுத் தியது என்று  தான் சொ ல்ல வே ண்டும் .இந்நி லை யில்  இவரி ன் மக னின் பு கை ப்படம் த ற்போது சமூக வ லை தள ங்களில் வை ரலா கி வருகிறது .

மேலும் இவரின் பெ யர் மோ க ன் விராட் ஆகும் . இதை பார்த்த ரசிகர்கள் இவ ருக்கு இவ் வளவு பெ ரிய ம கனா என்று ஆச்சி ரிய த் தில் க மெ ண்ட் செ ய்து வருகி றா ர்கள் . இ தோ அந் த பு கைப் படம் நீங்க ளு ம் பா ருங் க …

Leave A Reply

Your email address will not be published.