சூ ப்பர் ஸ் டார் ர ஜினியின் த ந்தை யார் என்று தெ ரியுமா..?? இதுவரையில் வெ ளிவராத அரிய பு கைப்பட த்தை வெ ளியி ட்ட பி ரபல நடிகர்..!! இ ணைய த்தை க லக்கும் இவரின் பு கைப்பட ங்கள் இதோ..!!

0

தெ ன்னி ந்திய   த மிழ்   சி னிமா வில்   பே ருந்து   ந டத்துன ராக   வே லை   செய்து தற்போது   த மிழ்   சி னிமா வின்   மு ன்னணி   நடிகராக இருப்பவர் தான் நடிகர் ரஜினிகாந்த் . 1975 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் கே பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில்   அ பூர்வரா கங்கள்   எனும்   தி ரைப்பட த்தில்   க தாநாய கனாக   த மிழ்   சி னிமா வில்   அ றிமுகமா னார்.

 

இவர் நடிப்பது மட்டுமின்றி   த யாரிப்பாள ராகவும்   தி ரைக் கதை  எழு த்தாள ராகவும்   ப ணிபுரிந்து ள்ளார்.  த மிழ்,   இ ந்தி,   தெ லுங்கு,   க ன்னடம்,   ம லையா ளம்,   ஆ ங்கிலம்   போன்ற பல   மொ ழித்   தி ரைப்படங்க ளிலும்   நடி த்திருக் கிறார்.

 

மேலும் 1976 ஆம் ஆண்டு   வெ ளிவந்த   மூ ன்று   மு டிச்சு   எனும்   தி ரைப் படம்   சிறந்த நடிகராக   உ லகிற்கு   அ டை யாளம்   காட்டியது. அந்தவகையில் 16   வ யதி னிலே,   மு ள்ளும்   ம லரும் ,    மூ ன்று   மு கம்,   நல் லவ னுக்கு   ந ல்லவன்,   மு த்து,   ப டைய ப்பா,   ச ந்திரமுகி,   சி வாஜி,

 

த ளபதி,   அ ண்ணா மலை , க பாலி   போன்ற   ஏ ராள மான   தி ரைப்பட ங்களில்   நடித்துள்ளார். 1991 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் மணிரத்தினம் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினி மற்றும் மம்முட்டி நடித்து   வெ ளிவந்த   த ளபதி   எனும்   தி ரைப்ப டம்   ம க்கள்   மத் தியில்   மி குந்த   வர வேற் பைப்   பெற்றிருந்தது.

 

மேலும் சிறந்த நடிகருக்கான   த மிழக   அ ரசு   தி ரைப்பட   வி ருது   ஆறு   மு றை   பெற்றுள்ளார். 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த நடிகருக்கான   தா தா    சா கேப்   பா ல்கே   வி ருது   இவருக்கு வழங்கப்பட்டது.  5   வ யது   குழ ந்தை   முதல் 60   வ யது   பெ ரியவர்   வரை இவரைப் பிடிக்காது   ஆ ளே   இருக்க மாட்டார்கள்.

 

அந்த அளவிற்கு   ம க்களின்   ம னதில்   நீ ங்காத இடத்தை பெற்றிருக்கிறார். இந்த நிலையில் நடிகர் ரஜினியின்   அ ரிதான   பு கைப் படம்   ஒன்று   ச மூக   வ லைதளங் களில்   வெ ளியாகி   வருகிறது.  நடிகர் ரஜினி தனது   த ந்தை  ரா மோசி   ராவ்   கா யக்வாடு    உடன் எடுத்துக்கொண்ட   பு கைப் படம்   ச மூக  வ லைதளங் களில்   வெ ளியாகி   ரசிகர்   ம த்தியில்   இ ணைய த்தில்   வை ரலாகி   வ ருகிறது.   இது வந்த   பு கைப் படம்..

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.