சிறு த்தை பட வில் லனி ன் ம னை வியை பார்த் துள் ளீர்க ளா ..?? அட, இவரி ன் மனை வியு ம் ஒ ரு பிர பல நடி கை தா னா ..?? இத் தன நா ளா இ து தெ ரி யா ம போ ச்சே ..!! யா ருன் னு நீங் க ளே பா ருங் க ..!!

0

தமிழ் சினிமா து றை யில் பல வில்லன் நடிகர்கள் இருந் தா லும் சில நடிக ர்கள் ம ட்டுமே  மக்க ள் மனதில் நிற்கும் அ ளவி ற்கு உள் ளார் கள் . அந்த வ கை யில் நடிகர் ரகுவ ரனை தொடங்கி இன்று  உள்ள விஜய் சேதுபதி வரை பல வில் லன்  நடிகர்கள்  மக்கள் மத்தியி ல் பி ரபலமா க இருந்து வருகிறார்கள் . அ ப்படி ந டிகர் கார்த்தி நடிப்பில் வெளி யா ன சிறுத் தை படத் தில் வில் லனா க அசத் திய வர் தா ன் ந டிகர் அவி னா ஸ்.

கன்னட சினி மாவி ன் மிகப் பெரி ய ஒரு ஸ்டார்  நடிகராக இ ருந்து  வந்த இவர் க ன்னட சினி மா துறையை தாண்டி சில த மிழ் ப டங்க ளில் நடித்து இருக் கிறா ர் . அந்த வகையில் தமிழில் வந்த சூப் பர்  ஹிட் படங்களில் ஒ ன்றான சூப் பர் ஸ்டார் ரஜினி காந்த் நடி த்த சந்திர முகி படமு ம் ஒன் று .

இந்த  தி ரை ப்பட த் தில் சாமி யாரா க ந டித்த வர்  இ வர் தான் .அத ன்பி ன்னர்  கா ர்த்தி நடிப்பில் வெளி  யா ன சி றுத்தை என்ற பட த்தில் வில் ல னாக நடித் தார் . இந்த படத்தில் இ வரி ன்  கதா பாத் திரம்  பெரிதும் பேச ப்பட் டது என்று கூட  சொ ல்ல லா ம் .

பி ன் னர் இந் தப் படத்தை தொடர்ந்து  த மிழில் இவ ர் எந்த திரை ப்படத் திலும் நடிக்க வி ல்லை . மீ ண்டும் கன் னட சினி மா ப க்க  மே சென் றார்.இந் நி லையில் இவ ரின் ம  னைவி பற்றிய தக வல் வெளி யாகியு  ள்ளது . அந்த வ கை  யி ல் இவ ரின்  மனை  வியும் ஒரு கன் னட நடி கை  தான்.

அவ ரின்  பெயர் மாள விகா அவி னாஸ் ஆகும் .இவ ரும் இவரி ன் கண வரை  போ ல வே தமிழில் பல படங் க ளில் நடித் துள் ளார் .அந்த வ கை யில்  தமிழில்  ஹிட்ட டித்த பட ங்க ளான  டிஷ்யூம், ஜே ஜே  போ ன்ற திரை ப்படங் களில் நடித்து ள் ளார் .

மேலும் இவர் நடிகர் யஷ் நடி ப்பில் வெ ளி யாகி மெகா ஹி ட்டான கே  ஜி எப் திரை ப்படத் தில் கூட நடித் துள் ளார் என்பது கு றிப்பிட த்தக்க து .இந் நிலை யில் இவர் குடு ம்ப த்துடன் எடுத் துக் கொ ண்ட  பு கைப் படம் ஒ ன்று இ ணை ய த்தி ல் வை ரலா கி வரு கிறது .

Leave A Reply

Your email address will not be published.