‘சன் செய் திகளு க்கா க உங் கள் மோனி கா’..!! 90ஸ் கிட் ஸ்க ளின் பிரப லம் vj மோ னிகா வா இது?..அ டையா ளமே தெ ரியா மல் மாறி வி ட்டார்..!! இவ ரின் மக னை பார் த்துள் ளீர்க ளா?..வைர லாகு ம் பு கைப்ப டம் இ தோ..!!

0

வா னிலை செ ய்தி வாசி ப்பாள ர்களில்  முக் கிய பிரப லமா க இருப் பவர் தான் மோனிகா மேலும் சன் செய் திகளுக் காக உ ங்கள் மோ னிகா என் ற வசனத்தையும் நாம் மற ந்தி ருக்க மாட்டோம். சினிமா மற்றும்  சீரி யல் களில்  நடித்து வந்த இவர் மீடி யா வில் நு ழைந் ததற்கு பிறகு இ வர் சினிமா ப க்கமே காண வில் லை சமூ க ப் பிரச் ச னை யை அ  ர சி   ய ல் என ப ல விஷ ய ங்களை இ வர் பல வி ஷய ங்களை ப் பற் றி பே சி யது கு றித்து வீடி  யோக்க ளை வெ ளியிட் டு  வந்தார்.

அதனா ல் இ வரது செ ய்தி வாசிப் பாளர் வே லை க்கு பிரச் ச னை வர த் தொட ங் கியது இத னால். அந்த வேலை யை வி ட்டு மோ னிகா விலகி விட்டா ர்  சமீப கால மாக சோ ஷிய ல் மீடியா வின் பக்க ம் இ வரது வீடி யோக்க ள் குறை வாக வே இரு க்கி றது.

இருப் பினு ம் இவர் தன் னு டைய யூட்யூப் பக்க த்தி ல் அவ் வப் போ து சமூ க பிர ச்சி  னை குறி த்து வீடி யோ க்க ளை வெளியி ட் டு வந் தா ர். சமீபத்தில் ந டிகர் சூ ர்யா நடி ப்பில் வெ ளியான ஜெ ய் பீ ம் பட ம் குறி த் தும் நடிக ர் சூர் யாவு க்கு ஆ தரவா க இவர்  வீடி யோ வை வெளி  யி ட்டு இருக்கிறார்.

முக் கிய செ ய்தி வாசி ப்பா ளரா க வேண் டும் என்ப துதா ன் இவ ரின் கன வாக இருந் த து ஆனா ல் இவருக்கு  கிடை த் ததோ இர ண்டு நிமி டம் வரு ம் வா னிலை  அ றிக் கை செய் தி கள். ஆ னாலும் இன் று இ ந்த 2 நிமிட வீடி யோ வால் ரசி கர்க ளிடை யே பெரு ம் வர வேற் பை பெ ற்றா ர்.

மேலு ம் இவ ரது க ண வர் செவ ன் மை ல் ஸ் பே ர் செ க ண்ட் என் ற  கம்பெனி யை நட த்தி வருகிறா ர். இந்த ஜோ டி க்கு ஒரு மக னு ம் இரு க்கி றார்  ஜீ த மிழ் தொ லைக் காட்சி யில் ஒளிபர ப்பாகி வரும் சூப் பர் மா ம் எ ன்ற பிர பல நி க ழ்ச்சி யில்.

தன் மகனு டன்  க லந்து  கொண் டிருக்கு ம் மோனி கா தற் போது தன் ம கனு டன் இரு க்கும் புகை ப்படம்  ஒன் றை வெ ளியிட்டிரு க்கி றார் இதனை  கண் ட ரசிகர் கள் ஆச்சி ரிய த் தில்  இருக்கிறார்கள்..

Leave A Reply

Your email address will not be published.