இ யக் குனர் பா லாவி ன் மனை வி தற் போ து எ ப்படி இ ருக் கிறா ர் தெரியு மா?..அடே ங்க ப்பா லுக் எ ல்லா ம் மாற் றி ந டிகை போ ல வே இரு க்கி றா ரே..!! இ தோ நீங்க ளே பா ருங் க..!! அ ச ந்து போ வி ங்க..!!

0

இயக் குனர் பாலா தமி ழ் சினிமா வின் மா பெ ரும் இயக் குனர். இ வர் எடு த்த படங் கள் அ னைத்து ம் பல வரு டங்கள்  கழி த்தும் ம க்க ளால் ம றக் கமு டி யாத படங் களுக் கா க இரு க்கும் அந்த அ ளவி ற்கு கதை க ளுக்கும், க தாபத் திர ங்க ளுக்கும் மு க்கி யத்து வம் கொ டுக் கும் இயக் குன ர்களில் பா லா ஒ ருவர். இவர்  முதல்  படமா ன “சே து” சி னிமாவி ல் வி ழுந்து இரு ந்த சீயான்  வி க்ர மை அடு த்த கட் டத்தி ற்கு கொ ண் டு செ ன் றது.

விக்ரமி ன் ந டிப் பை வெ ளியில்  கொ ண் டு வந் தது பாலா தான். அ தனை தொ ட ர்ந்து பா லா இயக் கிய பட ங்கள் ம க்கள் மன தை உலு க்கு ம் வித மா க இருந் தது.தி ரை து றை யில் உள் ள பல நடி கர்களி ன் ந டிப்பை வெ ளியில் கொ ண்டு  வ ந்து பெ யர் வா ங்கி கொ டுத்த து இ யக்குனர்  பாலா தா ன்.

கா லங்க ள் மா றினா லும் பாலா  படத் தின் டே ம்ப் லடே மா றாமல்  இன் றும் சு வாரசி ய ம் கு றையா மல் படங் களை  எ டுத்து  வ ரு கிறா ர். த ற்பொ ழுது இ யக் குனர் பா லாவின் ம னைவி சமூக வ லை த்தளத்தி ல் போட் டோ ஷூட் புகை ப்ப டங் களை வெ ளியி ட்டு உல் ளார்.

அ தில் இய க்குன ர் பாலா வி ன் ம னைவி ம லர், ந டிக ர் ஜெய ம் ரவி யி ன் ம னைவி ஆர் த்தி மற் றும் இயக் கு னர் ஹரி யின்  ம னைவி ப் ரீத் தா வும் அழ கான புடை வை யை அ ணிந்  துகொ ண்டு ஒன்றா க ஹோ ம்லி போ ஸ்  கொ டுத் து  உள்  ளார்.

இந் த புகை ப்ப டங்க ள் இ ணைய த்தில் வை ரல் ஆகி வ ருகி றது. சே லை யில் க வ  ர்ச் சி காட் டி பிர ப லம் ஆன நடி கை கள் மத் தி யில் இ து போ ல சேலை அ ணிந் து ஹோ ம்லி யான  போ ஸ் கொ டு த்த இவ ர்க ள் எவ் வள வோ மே ல்..

Leave A Reply

Your email address will not be published.