இ சையமைப் பாளர் அனிருத் இ ரவு நேர த்தில் பிக் பாஸ் ந டிகையுடன் பி ரபல நி கழ்ச் சியில் கலந்து கொண்டாரா..?? இ ணைய த்தில் வெ ளியான த கவலால் ஷா க்கான ரசிகர்கள்..!!

0

தென்னிந்திய சினிமாவில் தனது சிறப்பான இசையால் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்தவர் இசையமைப்பாளர் இவர் தனது ஆரம்ப காலங்களில் முறையாக இசைக் கலைஞர் பயிற்சி பெற்று கற்றுத்தேர்ந்தார் அதன்பிறகு நடிகர் தனுஷ் நடித்து வெளிவந்த மூன்று எனும் திரைப்படத்தில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகம் செய்தார் தனது முதல் திரைப்படத்திலேயே

 

மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றிருந்தார்தனது ஆரம்ப காலத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடித்த   தி ரைப்பட ங்கள்   மட்டுமேஇசையமைப்பா ளராக   ப ணிபு ரிந்து   வந்தார். அதன்பிறகு  எ திர்நீ ச்சல்,   வ ணக்கம்   செ ன்னை   வே லையி ல்லா   ப ட்டதாரி   க த்தி   ரெ மோ   வி வேகம்   கோ லமாவு   கோ கிலா   மா ஸ்டர்   போன்ற

 

ஏ ராள மான   தி ரைப்பட ங்களில்   இ சையமைப்பா ளராக   ப ணிபுரிந்து ள்ளார்.நடிகர் தனுஷ் நடித்து   வெ ளிவந்த   வே லையி ல்லா   ப ட்ட தாரி   எனும்   தி ரைப்பட த்தில்   தனது சிறப்பான   இ சையமை த்து   ம க்கள்   ம த்தியில்   மி குந்த   வ ரவே ற்பை   பெற்றார். மேலும் தற்போது நடிகர் விஜய் நடிக்கும்   பீ ஸ்ட்   மற்றும் நடிகர் கமலஹாசன் நடிக்கும்

 

வி க்ரம்   தி ரைப்பட த்தின்இ சையமை த்து வருகிறார். இதனை தொடர்ந்து பல   ச ர்ச்சைக ளிலும்   சி க்கியு ள்ளார்.   இ சையமை ப்பாளர்   அனிருத்   ச மீப த்தில்   நடிகை ஜக்கி பெர்ரி என்பவருடன்   இ ரவு   பா ர்ட் டியில்   கலந்துகொண்ட   பு கைப்பட ங்கள்   ச மூக   வ லைதள ங்களில்   வை ரலாகி   வ ருகிறது. தற்போது நடந்து   கொ ண்டிரு க்கும்

 

பிக் பாஸ் கலந்துகொண்ட   ஜ க்கி   பெ ரி என்பவருடன்   இ ரவு   பா ர்ட் டியில்   இ சையமைப் பாளர்   அனிருத் கலந்துகொண்ட   பு கைப்ப டம்   ச ர்ச் சையை ஏற்படுத்தி வருகின்றது.   நெ ருங்கிய   ந ண்பர் களாக இருந்த நிலையில் தற்போது   இ ரவு   பா ர்ட்டி களில் கலந்து கொண்டதை அறிந்த ரசிகர்கள்   மி குந்த   அ திர்ச் சிக்கு   உ ள்ளாகியு ள்ளனர்.

தற்போது இதனை மிகவும்   ப ரவலாக   பேசப்படும்   பு கைப்பட மாக இந்த   பு கைப்ப டம்   தான் உள்ளது.   இ சையமைப் பாளர்   அனிருத் பிக் பாஸ்  பி ரபலம்   ஜ க்கி   பெ ர்ரி   உடன் இருந்த   பு கைப்ப டத்தை   கண்ட ரசிகர்கள்   மி குந்த   அதி ர்ச்சிக்கு   உள்ளாகி வருகின்றன. மேலும் இவர்கள் இடையே என்ன   தொ டர்பு   இருக்கும் என   இ ணைய த்தில்   க மெண்ட்   செய்து   வ ருகின் றனர்..

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.